Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Forum dyskusyjne WMTMK Olsztyn. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Przyjmuje się, że w dalszej części niniejszego dokumentu Regulamin Forum Dyskusyjnego Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei w Olsztynie zwany będzie Regulaminem, zaś Forum Dyskusyjne Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei w Olsztynie zwane będzie Forum. #
  2. Korzystanie z Forum jest dobrowolne i bezpłatne. #
  3. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez użytkownika i przestrzeganie postanowień Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i dobrowolnie akceptuje jego treść. Pod pojęciem użytkownika rozumie się zarówno osobę zarejestrowaną na Forum (zarejestrowanego użytkownika), jak również osobę niezarejestrowaną (gościa). #
  4. Rejestracja na Forum jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji elektronicznej niezbędnej do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu Forum, jak i zawierającej powiadomienia o nowych zdarzeniach na Forum (ogłoszeniach, postach, wiadomościach prywatnych itd.). #
  5. Zasady dostępu do Forum dla osób niezarejestrowanych (gości) reguluje administracja Forum. Administracja ma prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia możliwości korzystania z Forum przez osoby niezarejestrowane bez konieczności zmiany Regulaminu. #
  6. Każdy użytkownik Forum ponosi osobistą odpowiedzialność za publikowane na Forum wpisy i materiały. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się zarówno wysyłanie publicznie dostępnych wiadomości (postów), jak też umieszczanie określonych treści w publicznie dostępnym profilu użytkownika. Nie stanowi „publikacji” wysłanie wiadomości prywatnej do innego użytkownika Forum. #
  7. Zabronione jest publikowanie na Forum, jak również przesyłanie w wiadomościach prywatnych, treści i materiałów sprzecznych z polskim prawem, przez które w szczególności należy rozumieć treści i materiały:
   • naruszające prawa autorskie,
   • naruszające przepisy o ochronie danych osobowych,
   • stanowiące groźbę karalną,
   • wzywające do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, seksualnym, politycznym, ekonomicznym itd.,
   • propagujące działania o charakterze przestępczym, przemoc fizyczną i psychiczną oraz akty wandalizmu,
   • zawierające informacje będące pomówieniami lub stwierdzenia prowokacyjne i celowo obraźliwe, mające doprowadzić do wywołania kłótni,
   • wszystkie inne, powszechnie uznawane za moralnie naganne, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady dobrego obyczaju.
   #
  8. Osoby publikujące na Forum treści, o których mowa w lit. g, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. #
  9. Zabronione jest publikowanie na Forum, jak również przesyłanie w wiadomościach prywatnych, treści i materiałów o charakterze agitacji politycznej. #
  10. Zabronione jest publikowanie na Forum, jak również przesyłanie w wiadomościach prywatnych, treści i materiałów, które stwarzają ryzyko zainfekowania sprzętu komputerowego użytkowników Forum niebezpiecznym lub niepożądanym oprogramowaniem. Udostępniane treści i materiały powinny być wcześniej sprawdzone pod względem zachowania bezpieczeństwa cyfrowego. #
  11. Bez uzgodnienia z administratorami Forum zabronione jest publikowanie na Forum, jak również przesyłanie w wiadomościach prywatnych, treści i materiałów o charakterze komercyjnym lub reklamowym. #
 2. Administracja Forum

  1. Administratorem nazywa się użytkownika posiadającego pełne lub ograniczone uprawnienia do wykonywania na Forum czynności technicznych z wykorzystaniem panelu sterowania. #
  2. Moderatorem globalnym nazywa się użytkownika posiadającego pełne lub ograniczone uprawnienia do wykonywania czynności organizacyjnych związanych z utrzymaniem określonego ładu i porządku na całym Forum, tj. na wszystkich forach i subforach tematycznych. #
  3. Moderatorem nazywa się użytkownika posiadającego pełne lub ograniczone uprawnienia do wykonywania czynności organizacyjnych związanych z utrzymaniem określonego ładu i porządku na części Forum, tj. tylko na wybranych forach i subforach tematycznych. #
  4. Administracją nazywa się zespół wszystkich administratorów, moderatorów globalnych i moderatorów. #
  5. Administrator może pełnić jednocześnie funkcję moderatora globalnego. #
  6. Forum jest zarządzane i organizowane przez administratorów, ze wsparciem moderatorów globalnych oraz moderatorów. #
  7. Jeżeli w Regulaminie nie wskazano inaczej lub nie jest to uzasadnione, administracja nie ma obowiązku konsultowania swoich działań z użytkownikami. Zapis ten dotyczy również wprowadzania poprawek do niniejszego Regulaminu. #
  8. Administracja posiada prawo do tymczasowego wyłączenia lub do całkowitej likwidacji Forum. Zasady postępowania w takich przypadkach określono w pkt. 7 Regulaminu. #
  9. Decyzje związane z bieżącą działalnością Forum podejmują administratorzy, w zależności od sprawy uzgadniając swoje działania ze wszystkimi lub właściwymi moderatorami globalnymi oraz moderatorami. #
  10. Administracja na drodze głosowania zwykłą większością głosów podejmuje decyzje dotyczące:
   • zmiany ogólnych zasad dostępu do Forum (z wyłączeniem zasad stosowanych indywidualnie do poszczególnych forów i subforów),
   • pozbawienia użytkownika funkcji moderatora (zgodnie z lit. p) lub moderatora globalnego (zgodnie z lit. s),
   • odblokowania konta użytkownikowi, na którego została nałożona trwała blokada (zgodnie z pkt. 6.g),
   • tymczasowego zamknięcia Forum (zgodnie z pkt. 7.b),
   • likwidacji Forum (zgodnie z pkt. 7.c),
   • zmian w Regulaminie (zgodnie z pkt. 8.c).
   #
  11. Do uzgadniania lub głosowania spraw służy „Forum administracji”, które jest dostępne wyłączenie dla członków administracji i nie jest widoczne dla pozostałych użytkowników Forum. #
  12. Jeżeli w Regulaminie nie wskazano inaczej, w głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie administracji. Każdy członek administracji powinien oddać swój głos w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od chwili rozpoczęcia głosowania. W przypadku nie oddania przez członka administracji głosu w tym czasie jego głos traktuje się jako wstrzymujący. #
  13. W przypadku braku rozstrzygnięcia głosowania całej administracji, o jego wyniku decydują głosy administratorów. Jeżeli wśród administratorów głosy również rozkładają się po równo, decyzję podejmuje administrator najstarszy stażem. #
  14. Zgłoszenie kandydatury użytkownika do pełnienia funkcji moderatora odbywa się z inicjatywy administracji, innego użytkownika lub z inicjatywy własnej za-interesowanego użytkownika. #
  15. O przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury użytkownika do pełnienia funkcji moderatora oraz zakresie jego uprawnień decydują administratorzy. W wątpliwych przypadkach przed podjęciem decyzji administratorzy powinni skonsultować się z moderatorami globalnymi i moderatorami. #
  16. Utrata przez użytkownika statusu moderatora możliwa jest w następujących przypadkach:
   • na skutek utraty przez daną osobę statusu użytkownika Forum,
   • po rezygnacji użytkownika z wykonywania funkcji moderatora,
   • po odebraniu użytkownikowi funkcji moderatora przez administrację na drodze głosowania, przy czym moderator, który ma zostać pozbawiony swojej funkcji, nie bierze udziału w tym głosowaniu, a jego głos automatycznie liczy się jako głos przeciwko swojemu odwołaniu.
   #
  17. Moderatorem globalnym może zostać osoba, która pełniła wcześniej bez żadnych zastrzeżeń i co najmniej przez jeden rok funkcję moderatora. #
  18. O uprawnieniu danego moderatora do pełnienia na Forum funkcji moderatora globalnego decydują administratorzy. W wątpliwych przypadkach przed podjęciem decyzji administratorzy powinni skonsultować się z moderatorami globalnymi i moderatorami. #
  19. Utrata przez użytkownika statusu moderatora globalnego możliwa jest w następujących przypadkach:
   • na skutek utraty przez daną osobę statusu użytkownika Forum,
   • po rezygnacji użytkownika z wykonywania funkcji moderatora globalnego,
   • po odebraniu użytkownikowi funkcji moderatora globalnego przez administrację na drodze głosowania, przy czym moderator globalny, który ma zostać pozbawiony swojej funkcji, nie bierze udziału w tym głosowaniu, a jego głos automatycznie liczy się jako głos przeciwko swojemu odwołaniu.
   #
  20. Po odebraniu użytkownikowi funkcji moderatora globalnego przez administrację na drodze głosowania, użytkownik ten traci również automatycznie posiadany wcześniej status moderatora. #
  21. Administratorem może zostać osoba, która pełniła wcześniej bez żadnych zastrzeżeń i co najmniej przez jeden rok funkcję moderatora globalnego. #
  22. Kandydat do funkcji administratora powinien posiadać wymaganą wiedzę informatyczną i budzić powszechne zaufanie. #
  23. O uprawnieniu moderatora globalnego do pełnienia na Forum funkcji administratora decydują administratorzy. W wątpliwych przypadkach przed podjęciem decyzji administratorzy powinni skonsultować się z moderatorami globalnymi i moderatorami. #
  24. W przypadku awarii Forum wymagającej natychmiastowego podjęcia zaawansowanych działań technicznych wymagających wiedzy informatycznej administratorzy mają prawo powołać nowego administratora z wolnej ręki, z pominięciem wymagania opisanego w lit. u. Po ponownym uruchomieniu Forum tak powołany administrator zachowuje swoją funkcję. #
  25. Utrata przez użytkownika statusu administratora możliwa jest tylko w przypadku własnej rezygnacji użytkownika z pełnienia funkcji administratora bądź uczestnictwa w Forum. #
 3. Profil użytkownika

  1. Profil na Forum użytkownik zakłada samodzielnie, wykorzystując w tym celu dostępny arkusz rejestracji. #
  2. Zasady aktywacji nowo założonych profili użytkowników (np. brak konieczności aktywacji, aktywacja automatyczna e-mail, aktywacja ręczna przez administratora) ustalają administratorzy stosownie do potrzeb. #
  3. Każdy użytkownik Forum może posiadać jednocześnie tylko jeden profil. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w przypadku administratorów, którzy mogą posiadać dodatkowe profile służące do wykonywania czynności administracyjnych i technicznych (np. związanych z testowaniem funkcjonalności Forum). #
  4. Użytkownik Forum ma prawo do zachowania anonimowości. #
  5. Nie zezwala się na zmianę nazwy użytkownika Forum, chyba że:
   • do chwili zgłoszenia wniosku o zmianę nazwy użytkownik nie opublikował ani jednego posta na Forum,
   • użytkownik chce zmienić nazwę anonimową na nazwę zawierającą jego własne imię oraz nazwisko.
   #
  6. Profil użytkownika może usunąć jedynie administrator, co może następować w niżej wymienionych sytuacjach:
   • na wniosek właściciela tego profilu,
   • w wyniku sankcji nałożonej z powodu łamania postanowień Regulaminu,
   • w trybie porządkowym w przypadku tzw. „martwych kont”, czyli profili użytkowników, którzy przez jeden rok od wejścia w życie niniejszego Regulaminu lub zarejestrowania się na Forum nie mają napisanego ani jednego posta oraz nie logowali się na Forum.
   #
  7. Jeżeli zgodnie z lit. f użytkownik wnioskuje o usunięcie swojego profilu na Forum, administrator powinien uczynić to niezwłocznie. #
 4. Pisanie na Forum

  1. Prawo pisania na Forum posiadają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. #
  2. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski. Przypadki publikacji postów w innych językach indywidualnie oceniają moderatorzy globalni i moderatorzy. #
  3. Nie zezwala się na publikowanie postów:
   • obraźliwych w stosunku do innych osób lub społeczności,
   • zawierających treści o charakterze prywatnym, których upublicznianie może szkodzić innym użytkownikom,
   • ujawniających dane personalne użytkowników posługujących się nazwą anonimową,
   • niezwiązanych z prowadzoną dyskusją lub prezentujących ewidentnie niski poziom merytoryczny, w tym krótkich i nieznaczących postów publikowanych w dużej liczbie w krótkich odstępach czasu (tzw. flooding),
   • napisanych w sposób całkowicie niezrozumiały, w tym zawierających zbyt dużą liczbę błędów językowych,
   • źle sformatowanych, a w szczególności zawierających zbyt dużą liczbę stylów formatowania lub emotikon,
   • pisanych w całości dużymi literami.
   #
  4. Ocena postów w rozumieniu lit. c należy do moderatorów globalnych i moderatorów. #
  5. Nie zezwala się na używanie w publikowanych postach koloru czerwonego. Kolor ten jest zarezerwowany do celów administracyjnych. #
  6. Załączniki do postów powinny być czytelne. #
  7. Pod groźbą naruszenia praw autorskich (zgodnie z pkt. 1.g) przytaczając tekst prasowy lub inny materiał medialny należy dokładnie określić źródło jego pochodzenia, a jeśli pochodzi on z sieci internetowej – podać odpowiedni adres. #
  8. Posty należy publikować w odpowiednich działach Forum. #
  9. O ile posty nawiązują do dyskusji prowadzonych na Forum już wcześniej, należy je publikować w istniejących wątkach (tzn. należy unikać dublowania wątków). #
  10. Dopuszczalny zakres wtórnej edycji własnych postów przez publikujących je użytkowników ustalają administratorzy w konsultacji z moderatorami globalnymi i moderatorami. #
 5. Udostępnianie i pobieranie materiałów

  1. Użytkownik, publikując post na Forum, wyraża jednocześnie zgodę na zapisanie jej wraz ze wszystkimi załącznikami na serwerach własnych Forum. #
  2. Użytkownik, publikując post na Forum, ma prawo rozszerzyć ograniczenia w jej wykorzystaniu (lub w wykorzystaniu wybranych załączników) w stosunku do wynikających z Regulaminu, z wyjątkiem lit. a. Informacja na ten temat powinna zostać wyraźnie zapisana w treści tego posta. #
  3. Użytkownik ma prawo wykorzystywać opublikowane na Forum posty innych użytkowników wraz z załącznikami wyłącznie w celach własnych. #
  4. Wtórna publikacja niekomercyjna postów lub ich fragmentów oraz załączników pochodzących z Forum, a odbywająca się poza Forum, każdorazowo wymaga uzyskania zgody osoby udostępniającej dany post oraz załączniki na Forum. #
  5. Pod groźbą naruszenia praw autorskich (zgodnie z pkt. 1.g) zabronione jest osiąganie korzyści majątkowych na drodze powielania lub publikowania pochodzących z Forum postów i załączników. Odstąpienie od tej zasady jest możliwe tylko w przypadku uzyskania jednoczesnej zgody osoby umieszczającej określone posty i załączniki na Forum oraz administratorów. #
 6. Konsekwencje łamania Regulaminu

  1. W przypadku naruszenia przez użytkownika Forum zasad Regulaminu określonych w pkt. 1.g, 1.i, 1.j, 1.k oraz 4.c może zostać na niego nałożona trwała blokada lub jego konto może zostać usunięte bez możliwości ponownej rejestracji. #
  2. W przypadku popełnienia przez użytkownika Forum innych naruszeń Regulaminu, niż wskazane w lit. a, udziela mu się ostrzeżenia. #
  3. Konsekwencje ostrzeżeń udzielonych użytkownikowi są następujące:
   • dwa pierwsze ostrzeżenia mają charakter prewencyjny i nie powodują dodatkowych konsekwencji,
   • trzecie ostrzeżenie skutkuje zablokowaniem użytkownika na 3 miesiące,
   • czwarte ostrzeżenie skutkuje zablokowaniem użytkownika na 1 rok,
   • piąte ostrzeżenie skutkuje trwałym zablokowaniem użytkownika.
   #
  4. Każde ostrzeżenie użytkownika przedawnia się po 2 latach od dnia jego udzielenia. #
  5. W każdym przypadku udzielenia użytkownikowi ostrzeżenia, nałożenia na niego blokady lub trwałego usunięcia jego konta nakładający stosowną sankcję członek administracji ma obowiązek powiadomić go o przyczynie zastosowania kary. #
  6. Uprawnienia do nakładania sankcji posiadają:
   • w zakresie udzielania ostrzeżeń – moderatorzy i moderatorzy globalni,
   • w zakresie stosowania blokady – moderatorzy globalni,
   • w zakresie usuwania konta użytkownika – administratorzy.
   #
  7. Decyzję o ewentualnym odblokowaniu konta użytkownikowi, na którego została nałożona trwała blokada, podejmuje administracja na drodze głosowania. Dzieje się to wyłącznie na odpowiednio umotywowany wniosek tego użytkownika i nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie 2 lat od dnia nałożenia blokady. #
 7. Czasowe wyłączenie lub całkowita likwidacja Forum

  1. Administratorzy mogą samodzielnie podjąć decyzję o tymczasowym zamknięciu Forum w następujących sytuacjach:
   • w każdej sytuacji, jeśli czas zamknięcia nie przekracza 60 godzin, a Forum było wcześniej czynne przynajmniej przez 108 godzin,
   • w przypadku konieczności usunięcia awarii lub wykonania niezbędnych prac serwisowych na czas nieokreślony,
   • na okres trwania ciszy wyborczej,
   • gdy jest to uzasadnione względami prawnymi (np. w celu zabezpieczenie materiału dowodowego na wypadek naruszenia praw autorskich).
   #
  2. W innych sytuacjach, niż wymienione w lit. a, decyzję o tymczasowym zamknięciu Forum podejmuje administracja na drodze głosowania. #
  3. O likwidacji Forum – wyłącznie na jednomyślny wniosek administratorów – decyduje administracja na drodze głosowania. #
  4. Jeżeli administracja podejmie decyzję o likwidacji Forum, zobowiązana jest powiadomić o tej decyzji użytkowników, czyniąc to w formie wiadomości lub posta dostępnych publicznie i jednocześnie wiadomości prywatnych rozesłanych do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Forum. W informacji o planowanej całkowitej likwidacji Forum powinien znaleźć się dokładny termin wykonania decyzji, nie krótszy jednak, niż 1 miesiąc liczony od dnia powiadomienia użytkowników. #
  5. Skrócenie terminu całkowitej likwidacji Forum określonego w lit. d możliwe jest w sytuacji, gdy likwidacja Forum następuje z przesłanek prawnych. #
  6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą likwidację Forum będącą wynikiem działania sił zewnętrznych (np. ataku hakerów lub awarii serwera). #
 8. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania na Forum. #
  2. O zmianach w Regulaminie decyduje administracja na drodze głosowania. #
  3. Zmiany w Regulaminie ogłasza się z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. #
  4. Użytkownicy zarejestrowani na Forum przed dniem wejścia w życie Regulaminu zobowiązani są - w razie braku akceptacji Regulaminu - do rezygnacji ze statusu użytkownika Forum zgodnie z pkt. 3.f. Brak takiej rezygnacji oznacza domyślną akceptację nowego Regulaminu. #
  5. Użytkownicy rejestrujący się na Forum po wyjściu w życie nowego Regulaminu akceptują go w ramach procedury zakładania profilu. #
  6. Użytkownicy niezarejestrowani na Forum, a korzystający z jego zasobów, domyślnie akceptują Regulamin. #